Vyhlášení 3. výzvy podání projektů do programu GAMA

Začátkem září byla vyhlášena 3. a poslední výzva k podávání projektů do programu TAČR GAMA.

Elektronicky je možné podávat přihlášky do 8.10.2017 a výzva jako taková končí 13.10.2017.Více informací a přihlášky naleznete na webových stránkách www.citt.czu.cz – „Fond pro komercializaci - GAMA“.

                                                                                                                                             

Program GAMA je zaměřen na podporu ověření výsledků aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje z hlediska jejich praktického uplatnění a na přípravu jejich následného komerčního využití, tzv. aktivity Poof-of-Concept“. Výhoda GAMy je to, že celý objem finančních prostředků (konkrétně 18,6 mil. Kč) již univerzita získala a interně je rozděluje prostřednictvím Rady pro komercializaci na dílčí projekty. Dosud již bylo podpořeno 13 projektů v celkové výši přes 16 mil. Kč.

 

Výstupem projektu musí být jedna či více z uvedených možností, jako je patent, užitný vzor, prototyp, funkční vzorek, ověřená technologií, poloprovoz, software, průmyslový vzor, uzavřená licenční smlouva spin-off, start-up, zkušební série či metodika, tak jak jsou dány pro IS VaVaI – databáze RIV. Na dílčí projekt, který musí být ukončen nejpozději do prosince 2019, je možné žádat o částku do výše 2 mil. korun.