Podání grantového projektu Realizace proof-of-concept aktivit na ČZU na podporu transferu technologií a znalostí do praxe

Dne 31. 1. 2018 byl podán grantový projekt s názvem Realizace proof-of-concept aktivit ČZU na podporu transferu technologií a znalostí do praxe (Aktivity PoCIII na ČZU v Praze), a to v celkové výši 40.735.645,- Kč, přičemž způsobilé výdaje tvoří 39.628.405,- Kč. Spolufinancování ČZU je 10% ze způsobilých výdajů plus veškeré nezpůsobilé výdaje, které tvoří 1.107.240,- Kč (jedná se o DPH).

Náklady na řízení/administraci projektu činí 20% způsobilých výdajů.  Projekt byl zpracován CITT ve spolupráci se společností ILA. Očekáváme, že projekt bude poskytovatelem vyhodnocen v srpnu 2018, přičemž spuštění projektu je plánováno k 1. 1. 2019. Projekt bude řešen 30 měsíců.

 

Náplní projektu je rozšíření a podpora rozvoje transferu technologií a znalostí na ČZU ověřením 10 komercializačních záměrů (KZ) vygenerovaných různými fakultami ČZU. Na základě povinných indikátorů a Analýzy proveditelnosti učiněné v první fázi projektu (15 měsíců) musí být minimálně 6 těchto záměrů úspěšně technicky a tržně ověřeno. Interní evaluaci o tom, který projekt byl úspěšný, posoudí interní orgán ČZU, tzv. Rada pro komercializaci. V době udržitelnosti projektu je pak nutné transferovat min 3 výsledky komercializačních záměrů.

Důvodem pro spuštění této výzvy Prahou bylo řešení problémů velkoměsta prostřednictvím inovativních technologií a přístupů. Byla specifikována témata (souvisí zejména se strategiemi RIS a NRIS),  která jsou prioritními oblastmi řešenými magistrátem hl. m. Prahy i jednotlivými městskými částmi. Jedná se zejména o oblast životního prostředí, dopravy, ICT, zdravotnictví, energetiky, civilní ochrany nebo nakládání s vodou.

Projekt umožní vědcům ČZU posunout své vědecko-výzkumné výsledky blíže praktickému využití. Řešení využitá Prahou pak pomohou zvýšit renomé ČZU na poli tzv. třetí role univerzity.

V projektu budou realizovány typicky následující aktivity:

 1. fáze - analýza proveditelnosti (15 měsíců)
  - průzkum trhu, včetně patentového průzkumu a dalších aktivit souvisejících se zjišťováním potřeb trhu a zájmu aplikační sféry o následný transfer technologií;
  - identifikace a analýza komerčních subjektů nabízejících podobné technologie;
  - zahájení prací na vzniku funkčního vzorku/prototypu – pronájem unikátních zařízení a pronájem technologií nutných pro vznik a testování funkčního vzorku/prototypu;
  - aktivity spojené se zpracováním předběžného plánu komercializace;
 2. fáze - příprava komercializace (15 měsíců) testování v laboratořích;
  - vývoj funkčního vzorku/prototypu včetně testování jeho funkčnosti;
  - navázání spolupráci s komerčním partnerem, který najde uplatnění na trhu pro daný výsledek
  - zpracování plánu komercializace včetně nákupu konzultantských, právních a finančních služeb;
  - realizace ochrany duševního vlastnictví;
  - příprava založení spin-off společnosti - zpracování potřebných dokumentů (např. podnikatelský záměr);

 

Seznam jednotlivých komercializačních záměrů a jejich rozpočet je uveden v tabulce níže:

Fakulta Název projektu Hlavní řešitel Rozpočet
KZ01_PEF

Komercializace testování použitelnosti a programového vybavení VA-UX a CTDC-UX

Ing. Jan Masner

2,39 mil. Kč

KZ01_PEF

Komercializace komplexního systému sdílení studijních materiálů LABYRINT

Ing. Jan Jarolímek, PhD.

2,39 mil. Kč

KZ01_PEF

Social Network Analyser For Research (SNAFR)

Ing. Ladislav Pilař, MBA, Ph.D.

2,79 mil. Kč

KZ01_FLD

Smart point for smart city

Doc. Ing. Milan Gaff, PhD.

3,32 mil. Kč

KZ01_FLD

Studie proveditelnosti zabývající se zpřístupněním atraktivních přírodních míst hl. m. Prahy osobám se sníženou schopností pohybu a orientace pomocí sítě půjčoven dopravních prostředků pro tyto osoby

Ing. Jan Vítámvás, Ph.D.

2,18 mil. Kč

KZ01_FLD

Model správy a rozvoje ovocných sadů jakožto významných městských ekosystémů

Doc. Ing. Jakub Horák, Ph.D.

5,64 mil. Kč

KZ01_FŽP

Strategie zajištění chytrého managementu města (Smart City) prostřednictvím moderních environmentálních nástrojů (LCA a EU ETV)

Ing. Lenka Wimmerová, MSc. PhD.

3,59 mil. Kč

KZ01_PEF

Nové smart potraviny na bázi mikropartikulárních rostlinných bílkovin pro školní stravování

Ing. Stanislav Rojík, Ph.D.

5,33 mil. Kč

KZ01_PEF

Vývoj prodyšného ochranného oděvu s nanovlákennou vrstvou

Ing. Michal Chocholoušek, Ph.D.

3,79 mil. Kč

KZ01_PEF

Systém pro měření potenciálu kritičnosti a rizikovosti projektů

doc. RNDr. Helena Brožová, CSc.

1,09 mil. Kč

 

Operační program Praha – pól růstu ČR, výzva č. 32

Název výzvy: Podpora transferu technologií a znalostí z výzkumných organizací do praxe III

Poskytoval dotace: hl. m. Praha

Název předkládaného projektu: „Realizace proof-of-concept aktivit ČZU na podporu transferu technologií a znalostí do praxe (Aktivity PoCIII na ČZU v Praze)“

Další články v rubrice

English ☰ Menu

Na webových prezentacích České zemědělské univerzity v Praze (pod doménou czu.cz) používáme soubory cookies. Tyto soubory nám poskytují možnosti, jak lépe poskytovat služby a dále nám pomáhají analyzovat výkon webu. Informace o tom, jak naše weby používáte, můžeme sdílet se svými partnery působícími v oblasti sociálních médií, inzerce a analýz. V nastavení si můžete následně vybrat, které cookies můžeme používat. Svůj udělený souhlas, můžete kdykoliv změnit či odvolat.